VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK Umělecký klub s.r.o.

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky pro účast na zájezdech (dále jen „VOP“ nebo „Všeobecné podmínky“) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláře CK Umělecký klub s.r.o., Praha 4 – Krč, Hudečkova 2036/1a, PSČ 140 00, IČ: 41329007, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 175617 (dále jen „CK“).

Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK a jsou platné a účinné od 1. ledna.2014.

Zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Za zákazníka se považuje rovněž osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena ve smyslu § 1767 a § 1768 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění („NOZ“). Uzavře-li zákazník smlouvu o zájezdu ve prospěch třetí osoby a třetí osoba takto nabyté právo dle smlouvy o zájezdu odmítne, bude plněno osobě, která smlouvu o zájezdu uzavřela.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká a smlouva o zájezdu je uzavřena na základě závazné přihlášky zákazníka a jejího potvrzení ze strany CK.

Závazná přihláška musí být doručena CK, a to:

  • a) osobně (možné pouze po předchozím dohodnutí termínu)

  • b) poštou na adresu CK

  • c) elektronicky z webového rozhraní www.umelecky-klub.cz 

Přihláškou vyslovuje zákazník souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami a stvrzuje, že se seznámil s popisem a obsahem zájezdu dle katalogu a/nebo nabídkou zveřejněnou na internetových stránkách CK https://www.umelecky-klub.cz.

Příjem přihlášky písemně potvrdíme! Současně s potvrzením o zájezdu zašleme i pokyny k úhradě zájezdu, včetně pokynů k okamžitému zaplacení zálohy. Pokud je zájezd už obsazen, zařazujeme zájemce mezi náhradníky a klienta o tom neprodleně informujeme.

Obsah smlouvy o zájezdu je určen katalogem a/nebo nabídkou zveřejněnou na internetových stránkách CK https://www.umelecky-klub.cz, případně dodatečnými podmínkami a těmito Všeobecných podmínkami.

Cena zájezdu

Cena zájezdu obvykle zahrnuje dopravu, ubytování, výklad odborného průvodce a v případě vícedenních zájezdů i cestovní pojištění, zdravotní pojištění a pojištění storna zájezdu za příplatek. Nutným předpokladem pojištění je řádné a čitelné vyplnění závazné přihlášky.

Pozor! V případě jednodenních zájezdů je cestující povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí.

Z účasti na zájezdu nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění a služby, než ty, které tvoří součást výslovně stanoveného programu a zaplacené ceny zájezdu.

Platební podmínky

Zákazník má nárok na poskytnutí služeb při včasném zaplacení ceny zájezdu v celé sjednané výši.

Vícedenní zájezdy je nutno uhradit formou dvou záloh:
1. záloha ve výši 50 % ceny zájezdu se platí současně s podáním přihlášky.
2. zálohu do výše 50 % ceny zájezdu u zájezdů s autobusovou dopravou nejpozději 30 dnů před zahájením cesty bez dalšího vyzvání, u zájezdů s leteckou dopravou nejpozději 60 dnů před zahájením cesty bez dalšího vyzvání.
Jednodenní zájezdy se hradí jednorázově při podání přihlášky.
Za prodlevu úhrady může být účtován příplatek 400 Kč/10 dní, splatný s doplatkem ceny zájezdu. Při podání přihlášky v době kratší než jeden měsíc před zahájením zájezdu se cena platí jednorázově. Bezhotovostní platby na více zájezdů nelze slučovat.

Zvýšení ceny zájezdu

CK má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě o zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení

a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot takto:

  • i) letecké zájezdy: cena zájezdu se zvyšuje o zvýšení o ceny letenky oproti ceně ke dni uzavření smlouvy o zájezdu

  • ii) autokarové zájezdy: Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně nafty 34,33 Kč/litr (zdroj: www.kurzy.cz). Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 36 Kč/litr je CK oprávněna zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že za každou započatou 1 Kč zvýšení ceny nafty nad úroveň 36,- Kč/litr bude klientovi vyúčtován příplatek ve výši 1 Kč za každých započatých 100 km ujetých v průběhu zájezdu.

b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu takto:

CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající navýšení těchto plateb na osobu.

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10% takto:

CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je den uzavření smlouvy o zájezdu, není-li uvedeno v katalogu, ceníku nebo v jiné formě nabídky zájezdů jinak.

Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní včetně před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud není uvedena doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve smlouvě o zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při porušení tohoto závazku má CK právo od smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 NOZ), tím není dotčeno právo CK na náhradu škody.

CK je dále oprávněna zvýšit cenu zájezdu za podmínek stanovených §2531 NOZ.

Pojištění na vícedenní zájezdy

CK je řádně pojištěna pro případ úpadku cestovní kanceláře podle § 8 odst. 2, zákona 159/1999 Sb. O kompletním cestovním a nemocenském pojištění na vícedenní zájezdy, které je zahrnuto v ceně, zákazníky informujeme zvláštním dopisem, který dostanou společně s potvrzením zájezdu! 

Stornovací podmínky a poplatky

Smluvní vztah je zrušen a účast na zájezdu stornována ke dni, kdy zákazník zašle písemné storno zájezdu na e-mailovou adresu CK (arsauro@cbox.cz) nebo formou doporučeného dopisu na poštovní adresu CK (Hudečkova 2036/1a, 140 00 Praha 4).

Při odstoupení u leteckého zájezdu:
do 60 dnů před odjezdem činí odstupné 20 % z ceny zájezdu,
59 – 49 dnů před odjezdem činí odstupné 50 % z ceny zájezdu,
48 – 31 dnů před odjezdem činí odstupné 75 % z ceny zájezdu,
30 a méně dnů před odjezdem činí odstupné 100 % ceny zájezdu.

Při odstoupení u autobusového zájezdu:
do 42 dnů před odjezdem činí odstupné 20 % z ceny zájezdu,
41 – 21 dnů před odjezdem činí odstupné 50 % z ceny zájezdu,
20 a méně dnů před odjezdem činí odstupné 100 % ceny zájezdu.

Ve všech případech je zákazník povinen uhradit také již zaplacené služby, pokud převýší částku odstupného.

Odstupné se vypočítává:
a) v případě stornování do 30 dní před zájezdem ze základní ceny zájezdu (z objednaných fakultativních služeb pouze v případě, že již byly zaplaceny zahraničnímu partnerovi);
b) v případě stornování méně než 30 dní před zájezdem z celkové ceny za všechny objednané služby.

V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování. Pro výpočet odstupného platí den, kdy zákazník oznámil odstoupení.
V případě pojistné události podává oznámení příslušné pojišťovně sám zákazník – podle pokynů cestovní kanceláře. Pokud je důvod odstoupení od Smlouvy o zájezdu v souladu s pojistnými podmínkami pojišťovny, vyplatí tato zákazníkovi 80 % z odstupného (po odečtení částky za pojištění). Podmínkou pro výplatu pojistného je uhrazení ceny dle podmínek CK UMĚLECKÉHO KLUBU s.r.o. ke dni stornování zájezdu klientem.
Odstoupení od objednané fakultativní služby v průběhu zájezdu podléhá odstupnému ve výši 100 % ceny, převod na jiného účastníka zájezdu není možný.
Při zajištění náhradníka samotným zákazníkem (ve stejném typu pokoje) se účtuje pouze manipulační poplatek za změnu účastníka ve výši 100 Kč (pokud náhradník včas předá řádně vyplněnou přihlášku, uhradí doplatek a nastoupí cestu). U leteckých zájezdů však může být zvýšen o poplatek letecké společnosti za změnu jména nebo o cenu letenky, pokud změna jména není povolena.

Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet, má CK nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

Doprava a ubytování

a) autokarové zájezdy

Autokar je přistaven vždy 15 minut před odjezdem. Odjezd autokaru je z autobusového nádraží (stanoviště č. 7) u stanice metra Roztyly, která se nachází na trase C pražského metra. Je to asi 15 minut jízdy metrem od stanice Muzeum (směr na Jižní Město). Pokud jedete autem, odbočíte z magistrály na Brno směrem na Horní Roztyly. V autokaru není dovoleno kouřit. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem jako je počasí, čekání na hraničních přechodech, popřípadě technické problémy může dojít k prodloužení plánované doby přepravy a ve zcela mimořádných případech i ke změně původní trasy. Časy příjezdů do Prahy jsou pouze orientační. V případě nutných změn prosíme o Vaše pochopení. Sedadla v autokaru jsou obsazována CK, předběžnou rezervaci konkrétních míst CK neprovádí. 

b) letecké zájezdy

Zákazník je povinen dostavit se 2 hodiny před odletem k odbavení na přepážce v odletové hale Letiště Václava Havla Ruzyně, která bude určena CK. Teprve po odbavení na přepážce CK následuje odbavení zákazníka k letu na určené přepážce letecké společnosti. Sedadla v letadle jsou obsazována leteckou společností, rezervace konkrétních sedadel není možná, není-li u popisu zájezdu uvedeno jinak.

c) ubytování a stravování

Z nabídky ubytování vybíráme hotely dvou a tříhvězdičkové. I v komfortnějších hotelech jsou pokoje většinou jednoduše vybaveny, velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Přidělení a rozdělení pokojů probíhá ze strany hotelu a naše CK na něj nemá vliv. V ceně zájezdu je zahrnuto ubytování se snídaní (pokud není v programu zájezdu uvedeno jinak) v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelu uvedené kategorie (zařazení hotelu do příslušné kategorie je vždy dle zvyklostí dané země; CK upozorňuje na možné rozdíly v kvalitě stejných kategorií mezi jednotlivými evropskými a mimoevropskými zeměmi).

Klienti, kteří cestují sami, jsou pro ubytování automaticky doplňováni do dvojic. Poslední samostatně přihlášený klient má možnost uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj nebo zájezd zrušit (bez stornopoplatků). CK jej o této skutečnosti informuje nejpozději 3 týdny před konáním zájezdu (v odůvodněných případech i kratší době); v případě souhlasu s jednolůžkovým pokojem musí být příplatek uhrazen před zahájením cesty.

Možnost ubytování v jednolůžkovém nebo třílůžkovém pokoji je nutné projednat při podání přihlášky (počet jednolůžkových pokojů může být ze strany hotelu omezen).

V odůvodněném případě může cestovní kancelář změnit místo ubytování. Pokud tato změna neovlivní stanovený program zájezdu a ubytování je ve stejné kvalitě, není změna důvodem pro zrušení přihlášky ze strany klienta. O případných změnách je CK povinna klienty informovat nejpozději 14 dnů před zahájením zájezdu (v kratší době – bezprostředně po obdržení informace o změně).

Jsou-li v nabídce zájezdu večeře, jsou obvykle podávány v jednotném čase.

Klub přátel Stavitelů katedrál a slevy

Klub přátel Stavitelů katedrál není žádnou oficiální organizací. Automaticky do něj zařazujeme zákazníky, kteří se už zúčastnili více než tří našich zájezdů. Členy klubu přednostně informujeme o našich akcích, při programové skladbě se snažíme vyjít vstříc jejich přáním a poskytujeme jim na každý zájezd cenovou slevu.

Změny podmínek zájezdu

Ve výjimečných případech může CK upravit program i dobu konání zájezdu, jedná se zejména o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu, mezipřistání, eventuelně progra-mu během zájezdu (z důvodu tzv. vyšší moci) apod. Pokud je termín zájezdu změněn proti původně stanovenému termínu (dříve či později) o více než 48 hodin, má zákazník právo na odstoupení bez stornopoplatků. Změna odletu nebo odjezdu, příletu nebo příjezdu do 48 hodin není důvodem ke zrušení zájezdu ze strany zákazníka. Program zájezdu vychází vždy z posledních nám dostupných informací o otevírací době výstav, muzeí, galerií, kostelů a uměleckohistorických objektů. Neručíme za jejich případné změny. Nemůže–li být program zájezdu dodržen následkem místních stávek, povstání, teroristických útoků, nepříznivých povětrnostních podmínek, přírodních katastrof, dopravních kolapsů, čekání na státních hranicích a jiných nepředvídatelných událostí, nemá CK ve vztahu k zákazníkovi povinnost vracet poměrnou část ceny zájezdu. Stanovený program není možno upravovat podle individuálních požadavků účastníka. Účastník zájezdu je povinen respektovat pokyny průvodce, dodržovat termíny společných srazů skupiny a odjezdů dopravního prostředku. Pokud svým jednáním účastník ohrozí program a průběh zájezdu nebo pokud závažným způsobem poruší právní předpisy ČR nebo navštíveného státu, může být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb. Zákazník musí mít u sebe během zájezdu platný cestovní doklad, případně splnit další povinnosti při cestách do států, pro které jsou příslušné povinnosti právně stanoveny.

Zrušení zájezdu

CK je oprávněna zrušit zájezd a odstoupit od smlouvy o zájezdu, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů. CK je oprávněna v takovém případě zrušit zájezd, nejpozději však 9 dní před zahájením zájezdu a v téže lhůtě je CK povinna o zrušení zájezdu informovat zákazníka. CK si dále vyhrazuje právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby a odstoupit od smlouvy o zájezdu v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat. Dojde-li ke zrušení zájezdu a odstoupení od smlouvy dle tohoto článku, není CK odpovědna za takto způsobenou škodu a není povinna hradit jakékoliv jiné pokuty.