Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (*1946)

Archeolog středověku a medievista. Po studiu archeologie na univerzitě v Brně v letech 1964–1969 začal svou odbornou dráhu jako archeolog středověku v Oblastním muzeu v Kutné Hoře (1969–1973). Je autorem více než stovky odborných studií, vydal čtyři monografie.

Odtud přešel do mostecké expozitury Archeologického ústavu ČSAV v Praze (1973– 1993). Od roku 1993 působí na katedře historie FF UJEP v Ústí nad Labem, nejprve jako odborný asistent, od roku 1998 jako docent. Zaměřuje se na problematiku vzniku a vývoje českých středověkých měst, dějiny středověkého osídlení a přibližně v posledních 15 letech zejména na sledování proměny českých družinných elit raného středověku ve vrcholně středověkou pozemkovou šlechtu.

Je autorem více než stovky odborných studií, vydal čtyři monografie, jako poslední vyšla v NLN v Praze v roce 2013 kniha Páni ze Svojšína. Rod velmožů, pánů a rytířů z povodí Mže. Zájem o dějiny evropského umění od časně křesťanského období po vrcholný středověk uplatňuje ve výběrových přednáškových kurzech pro studenty, od roku 1994 organizuje a vede každoročnědesetidenní odborné exkurze, zaměřené zejména na poznávání významných raně středověkých památek v jednotlivých regionech Itálie a Francie.