Připravili jsem pro vás další pokračování naší pouti za slavnými i méně známými členy hanzy. Opět navštívíme Dolní Sasko, ale tentokrát se vypravíme k ústí Vezery a Labe. Navštívíme hanzovní přístav Brémy, skvělé Muzeum námořní dopravy s výstavou středověké kogy v Bremerhaven a krásně zachovaná historická jádra měst Stade a Goslar. Po cestě zpět se zastavíme v klášteře Wienhausen, jedné z perel severoněmecké cihlové gotiky. Zájezd koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička se specializací na dějiny středověku a historickou tradici.

Hanza, obchodní sdružení německých měst, byla jedním z nejvýznamnějších obchodních spolků své doby. Vznikla ve středověku a po několik stovek let ovládala ekonomický prostor evropského severu. Bohatí kupci věnovali značné částky na stavbu okázalých radnic a velkolepých chrámů, pro něž pořizovali nádherná umělecká díla. Z dálkového obchodu profitovaly nejen rušné přístavy, ale i další města, která se ke spolku připojila. Kulturní a politický vliv hanzy tak sahal hluboko do vnitrozemí.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy ve čtvrtek 9. září v 6.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7. Cesta do Brém, technické zastávky. Odpoledne zastávka ve městě GOSLAR. Město, které je se svými 1500 hrázděnými domy půvabnou „časovou konzervou“, po staletí těžilo z přízně císařů Svaté říše římské a z bohatství nedalekých stříbrných dolů v Rammelsbergu. Krásné historické centrum bylo společně s doly zapsáno na seznam UNESCO. Císařskou éru připomíná slavná falc z doby kolem roku 1000 (rozsáhle přestavěná v 19. století), původně románské kostely sv. Kosmy a Damiána, Sv. Petra Pavla či sv. Jakuba a socha císaře Fridricha I. Barbarossy před císařskou falcí. Na hanzovní minulost města odkazuje gotická radnice s původními malbami v hlavním sále, gotické části městských kostelů, špitál sv. Kříže, dochované úseky opevnění s mohutnými baštami z přelomu 15. a 16. století a řada honosných kupeckých domů z různých období. Po prohlídce města odjezd do Brém. Noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Brém.

V pátek 10. září celý den BRÉMY. Město, jehož slavná historie sahá až k období Karla Velikého, vyrostlo na východním břehu řeky Vezery. Největšího rozkvětu dosáhlo od poloviny 14. století. Po vstupu do hanzovního spolku město profitovalo z obchodu s vlnou, později se, podobně jako Hamburg, stalo významným překladištěm kávy. Historickému jádru města soustředěnému kolem Marktplatz (Tržní náměstí) vévodí mohutný románsko-gotický dóm (budován od 11. století), bohatě dekorovaná goticko-renesanční radnice a okázalý manýristický Schütting, někdejší ústředí kupeckého cechu. Brémy ale nabízejí také řadu pozoruhodných muzeí a galerií. Nejvýznamnější z nich, Kunsthalle, uchovává kolekci evropského malířství s díly A. Dürera, A. Altdorfera, J. Breughela, P. P. Rubense, Rembrandta či A. van Dycka. Neméně kvalitní je i sbírka umění 19. a 20. století (E. Delacroix, C. Pissaro, E. Manet, C. Monet, M. Beckmann a E. L. Kirchner a další autoři). Prohlédneme si historické jádro města a Kunsthalle. Později odpoledne individuální volno. Noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Brém.

V sobotu 11. září dopoledne BREMERHAVEN. Navštívíme vynikající Muzeum námořní dopravy (Schifffahrtsmuseum), které shrnuje poznatky o vývoji lodní techniky od antiky po současnost. Naším cílem je především unikátní hlavní sál s výstavou středověké hanzovní kogy, která byla vyzvednuta ze dna Vezery v roce 1962. Po poledni přejezd do malebného STADE. Středověké Stade, které bylo osídleno již v době bronzové (nálezy v městském muzeu), těžilo z výhodné polohy na břehu Labe. Během své bouřlivé historie patřilo střídavě Dánsku, arcibiskupům z Brém, Švédsku či Hanoversku. Městská práva získalo na počátku13. století, a až do 17. století vzkvétalo jako člen hanzy. O někdejším bohatství města svědčí dva velké kostely (sv. Wilhaldy ze 14. století a sv. Kosmy a Damiána s vynikajícími varhany od slavného stavitele Arpa Schnitgera), krásná barokní radnice a řada hrázděných domů soustředěných kolem starého říčního přístavu (Alter Hafen). V podvečer návrat do Brém, individuální volno. Noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Brém.

V neděli 12. září cesta do Prahy se zastávkou v klášteře WIENHAUSEN. Cisterciácké kláštery hrály i ve zdejším regionu významnou roli jako centra vzdělanosti a kolonizačních aktivit. Wienhausen patří k perlám severoněmecké cihlové gotiky. V klášteře založeném kolem roku 1230 Anežkou z Landsbergu, snachou Jindřicha Lva, si prohlédneme krásný kostel ze 13.–14. století a přilehlé budovy. Kromě samotné architektury můžeme obdivovat především skvostné gotické fresky, ale též malé textilní muzeum s proslulými středověkými tapisériemi. Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 22.30 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 8 390 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů katedrál, Klubu přátel Academia a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 8 710 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 3x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovám hotelu v Brémách (pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou), příplatek za jednolůžkový pokoj činí 1950 Kč, výklad historika umění, osobní audio-guide systém, kompletní zdravotní a cestovní pojištění; pojištění storna zájezdu lze sjednat za příplatek 290 Kč. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (cca 59 Eur). V ceně není zahrnuta městská taxa.