Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., specialista v oboru výtvarného umění a kulturní historie 16.–19. století.

Rozloha dnešního státu Izrael nedosahuje ani plochy Albánie. Přesto je tento nevelký kus víceméně nehostinné země ohraničený vodami tří moří – Středozemního, Rudého a Mrtvého – předmětem zájmu politiků, objektem pozornosti médií a samozřejmě cílem zvědavých turistů a zbožných poutníků z celého světa. Není divu, neboť Izrael – Svatá země – představuje dějiště posvátných příběhů tří velkých světových náboženství – židovského, křesťanského a islámského. Současně jde o zemi pyšnící se obrovským kulturním a uměleckým bohatstvím. Návštěvník zde může na původních místech i v muzeích obdivovat památky, které tu zanechali pravěcí obyvatelé, bibličtí Hebrejci, Římané, Byzantinci, křižáci, Arabové, Osmané, a konečně i mistrovská díla moderního a současného umění včetně jedinečné architektury.

Naše cesta je připravena tak, aby umožnila návštěvníkům Izraele alespoň základní seznámení se zdejšími uměleckými poklady v kontextu nezapomenutelných přírodních scenérií. Současně nabízí setkání s dnešním životem této krásné země nelehkých osudů. Země, která hrála stěžejní roli ve vývoji evropské křesťanské civilizace.

Základnou našeho putování a místem ubytování bude Betlém, město spojené s narozením Krista; dnes živá aglomerace obývaná palestinskými křesťany. Cesta z hotelu nás během několika minut dovede do historického jádra, jehož centrum tvoří náměstí Jesliček s chrámovým komplexem baziliky Narození Páně. Stavba z byzantské doby upravovaná během křižáckých časů je vybudována nad jeskyní, v níž se podle tradice Ježíš narodil. V blízkém okolí Betléma se rozkládá Pastýřské pole, kde andělé oznámili pastýřům radostnou zvěst.

Tel Aviv je moderní a živé velkoměsto na břehu Středozemního moře, jehož bělostné bulváry se stavbami ve stylu Bauhausu pozoruhodně kontrastují s úzkými uličkami a kamennými osmanskými domky blízkého přístavu Jaffa. Pouhou hodinu jízdy od Tel Avivu, avšak zdánlivě ve zcela jiném světě, leží Jeruzalém. Navštívíme jej opakovaně a naše pozornost bude patřit v prvé řadě památkám soustředěným v historickém centru, rozděleném na židovskou, muslimskou, křesťanskou a arménskou část.

Shlédneme Zeď nářků, nejposvátnější místo Židů, někdejší opěrnou stěnu jeruzalémského Chrámu. Na vrcholu Chrámové hory se dnes tyčí výstavné islámské svatyně, mezi nimi Skalní dómmešita al-Aksá. Křížová cesta (via Dolorosa), na níž si křesťané symbolicky připomínají utrpení Ježíše Krista, vrcholí chrámem Božího hrobu, o jehož správu se dělí několik křesťanských církví. Původní svatyni zde vybudovala sv. Helena, matka císaře Konstantina, současný stav je však především výsledkem přestaveb podniknutých v době křižáckého Jeruzalémského království. Součástí chrámu jsou mj. pahorek Kalvárie (místo Ukřižování), kaple Božího hrobu a starověká skalní cisterna, v níž podle tradice nalezla sv. Helena tři kříže. Další křesťanské památky jsou rozeseté po svahu Olivetské hory, z jejíhož vrcholu se otevírá panoramatický pohled na město. Biblická Getsemanská zahrada se pyšní prastarými olivovníky, které teoreticky mohou pamatovat zatčení Kristovo na tomto místě. Blízký hrob Panny Marie je situován v křižáckém kostele na raně křesťanských základech. Kousek odtud, v údolí Jóšafat, se dochovaly monumentální antické hrobky, jež tradice spojuje s místy posledního odpočinku starozákonních králů a proroků. Dalším posvátným místem tří náboženství je hora Sijón s hrobkou krále Davida, údajným místem Poslední večeře a monumentálním kostelem Zesnutí Panny Marie. Na základech starších staveb, mezi nimiž údajně byl i dům velekněze Kaifáše, vyrostl chrám sv. Petra „in gallicantu“ (při kohoutím kokrhání). Také odtud se otevírá nádherná vyhlídka na pozůstatky Davidova města a tři jeruzalémská údolí.

Mimo Staré Město navštívíme předměstí Ajn Kárim s kostely označujícími místa údajného narození sv. Jana Křtitele (ve stylu španělského baroka) a Navštívení Panny Marie. Zde leží i zdravotnické centrum Hadása, v jehož moderní synagoze jsou osazeny světoznámé vitráže Marca Chagalla s námětem dvanácti kmenů Izraele. Samostatnou prohlídku věnujeme Muzeu Izraele, nejvýznamnějšímu muzeu v zemi. Jeho expozice se dělí do tří tematických celků. První je věnován životu Židů po celém světě, mj. jsou zde instalovány tři kompletní synagogální interiéry. Archeologické křídlo zahrnuje systematickou sbírku artefaktů dokládajících dějiny Izraele od pravěku až po raný novověk. Sbírka výtvarného umění vyniká skvělým zastoupením evropských malířů 19. a 20. století (mj. Gauguin, Renoir, Pissaro, van Gogh, Picasso, Max Ernst). Architektonicky pozoruhodný pavilon, tzv. Svatyně Knihy, obsahuje expozici slavných svitků z Kumránu, památek o tisíc let starších než nejstarší zachované biblické texty. V zahradě muzea je od roku 2006 vystaven model starověkého Jeruzaléma (v měřítku 1:50) ve stavu před zničením Druhého chrámu římskými legiemi.

Cesta po pobřeží nás dovede do antické metropole Caesarea. Živý přístav zvelebený Héródem Velikým byl na počátku našeho letopočtu sídelním městem římských místodržících Samaří a Judeje. V archeologickém areálu lze spatřit dochované stavby, mezi nimi amfiteátr, paláce a lázně, zbytky akvaduktů a rovněž křižácké město s citadelou, vybudované francouzským králem Ludvíkem IX.

V přístavu Hajfa bude naše hlavní pozornost náležet hoře Karmel, na jejímž vrcholu se tyčí karmelitánský klášter s jeskyní proroka Elijáše. Celé úbočí hory pokrývají terasovité Baháistické zahrady, místo harmonického setkávání evropských a orientálních uměleckých a duchovních momentů.

Dále budeme putovat severním směrem do utěšené krajiny Galileje. Lázeňské město Tiberias na břehu Galilejského jezera, jehož horké prameny využívali již staří Římané, nabízí řadu archeologických památek včetně synagogy (3-5. stol.) s jedinečnou podlahovou mozaikou. Pro Židy je Tiberiada posvátným místem, neboť se zde nalézají hrobky uctívaných judaistických učenců – sadiků, mezi nimi rabiho Mošeho ben Majmona (Maimonidese) a rabiho Akivy. Městečko Kafarnaum (Kfar Nahúm) je známo z Nového Zákona jako působiště Ježíšovo. Dochovala se tu starověká synagoga vystavěná z vápence a zbytky starokřesťanského kostela na místě údajného domu sv. Petra, který byl před svým povoláním k apoštolátu rybářem na Galilejském jezeře. Další biblické památky nabízí Nazaret, dnes největší arabské město Izraele. Dominuje jim bazilika Zvěstování Panny Marie vystavěná nad zbytky starších byzantských a křižáckých staveb.

Východně od Betléma a Jeruzaléma se rozkládá Judská poušť a terén se zde prudce snižuje až na úroveň -260 metrů pod úrovní mořské hladiny. Zde leží Jericho, nejdéle kontinuálně osídlené a současně nejníže položené město na Zemi. Pahorek Tell as-Sultán obsahuje jedinečné pozůstatky opevněného sídla z doby kolem roku 8000 př. n. l., kdy se Palestina stala dějištěm neolitické revoluce – přechodu obyvatel k obdělávání půdy a pěstování hospodářských zvířat. Blízký Hišámův palác, zimní lovecké sídlo chalífy Hišáma ibn Abdulmalika, umožňuje i v současném torzálním stavu vytvořit si představu o podobě luxusní rezidence arabského vládce z 8. století n. l. V budově palácových lázní zůstala na původním místě nádherně dochovaná podlahová mozaika se zvířecími výjevy.

Na jih od Jericha bude naše putování pokračovat podél Mrtvého moře. Samozřejmě využijeme této příležitosti ke koupání, přesněji řečeno vznášení se na hladině nasyceného (30%) solného roztoku. Podél Kumránu, místa nálezu slavných svitků od Mrtvého moře budeme směřovat k oáze Ejn Gedi, kde se kdysi skryl David před Saulovým hněvem a která je dnes proslulá jedinečnou pouštní flórou a faunou. Naším cílem bude Masáda, čtyři sta metrů vysoká stolová hora, spojená s jedním z nejdramatičtějších příběhů starověké židovské historie. V někdejším luxusním paláci Héróda Velikého nalezli útočiště povstalci, kteří zde dlouho vzdorovali římským legiím. Když byla pevnost konečně dobyta, dali Židé přednost dobrovolné smrti před životem v otroctví. Masáda nabízí vedle silného příběhu jedinečnou harmonii antické architektury a přírody. Nezapomenutelné jsou výhledy z temene hory do údolí Jordánu a Mrtvého moře.

Program zájezdu:

V pondělí 8. března: sraz účastníků v 09.45 hodin v odletové hale Letiště Václava Havla (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J), pravidelná linka EL-AL.

9. března – 15. března: program, který je popsán výše.

16. března: odpoledne transfer na letiště. Plánovaný přílet do Prahy ve 21.00 hodin.

Cena 30 010 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu Academia a cena 30 630 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje letenku včetně tax přímým letem do Tel Aviv a zpět (pravidelná linka letecké společnosti EL-AL), letenka zahrnuje 1 zavazadlo na odbavení do nákladového prostoru do 23kg, jedno příruční zavazadlo do 8kg nepřesahující rozměry 56 x 45 x 25 cm, odbavení na odbavovací přepážce a základní studené nápoje během letu veškeré náklady spojené s autobusovou přepravou v Izraeli, místního průvodce, který bude cestovat společně se skupinou rovnou z Prahy, 8x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu Nativity v Betlehemu s polopenzí (pokoj pro 2 osoby s koupelnou a WC); dále je v ceně zahrnuto zdravotní a cestovní pojištění; pojištění storna zájezdu lze sjednat za příplatek 550 Kč; osobní audio-guide systém a výklad historika umění. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (doporučená částka včetně osobní útraty je 200 USD). Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 3 900 Kč. Cena nezahrnuje částku za místní MHD a místní taxy. Částku na spropitné za služby 30 USD – vybere průvodce na srazu na letišti.