Program připravila PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička se specializací na dějiny středověku a historickou tradici. 

V letech 1520/21 podnikl Albrecht Dürer proslulou cestu do Nizozemí. Průběh umělcovy pouti připomíná deník, do nějž si vedle poznámek a postřehů kreslil a zaznamenával výdaje. Do Cách Dürer zavítal v říjnu 1520, záměrně právě v době, kdy zde vrcholily přípravy na korunovaci nového římského krále Karla V., o jehož přízeň malíř usiloval. Výstavy v Centre Charlemagne (Císař, který si koupil titul) a Suermondt-Ludwig-Museu (Dürer tu byl. Cesta, která se stala legendou) připomenou 500. výročí obou slavných okamžiků v dějinách města. Program zájezdu zahrnuje nejen výstavy, ale i lokality a památky spjaté s dobou Karla Velikého (palácová kaple v Cáchách, Lorsch, Ingelheim).

Program zájezdu:

V pátek 30. října odjezd z Prahy v 6.00 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č. 7.
Po cestě zastávka v městečku LORSCH, kde v roce 764 sv. Chrodegang z Met založil benediktinský klášter, který se na počátku středověku stal významným centrem evropské vzdělanosti a umění. Proslula především zdejší knihovna a skriptorium, v němž vznikaly skvostné iluminované rukopisy. Klášter později převzali cisterciáci, za reformace byl zrušen a za třicetileté války značně poničen španělskými vojsky. Přesto se jako zázrakem zachovala pozoruhodná vstupní brána (Torhalle) vybudovaná v době Karla Velikého podle římských triumfálních oblouků. Objekt byl zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a spolu s korunovační kaplí v Cáchách patří k nejvýznamnějším památkám karolínské renesance.
V podvečer ubytování a noc v hotelu v centru Cách.

V sobotu 31. října CÁCHY, prohlídka dómské pokladnice a karolínské kaple, zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a návštěva výstav k 500. výročí korunovace Karla V. a Dürerovy studijní cesty.
Výstava v Suermondt-Ludwig-Museu (Dürer tu byl. Cesta, která se stala legendou) vznikla ve spolupráci s Národní galerií v Londýně, kam se přestěhuje v roce 2021. Představí 120 umělcových kreseb, obrazů a grafických listů a 40 obrazů, kreseb a soch malířových současníků či umělců, kteří se jím inspirovali. Vedle Dürerovy tvorby budou zastoupeni tvůrci jako Quentin Massys, Bernard van Orley, Conrad Meit, Jan Provoost, Dirk Vellert či Lucas van Leyden. Je to první podobně rozsáhlá přehlídka Dürerovy produkce spojené s jeho cestou do Nizozemí od roku 1977, kdy se konala velká výstava na toto téma. Díla zapůjčily přední evropské galerie (vídeňská Albertina, Louvre, Britské museum, zámek Windsor, Uffizi, Prado nebo grafická sbírka berlínské Gemäldegalerie).
Druhá výstava v Centre Charlemagne (Císař, který si koupil titul) je soustředěna kolem hlavního exponátu, jímž je korunovační roucho Karla V. Karlova velkolepá korunovace byla vyvrcholením kampaně financované Jacobem Fuggerem, zvaným Bohatý, největším finančním magnátem své doby. Výstava představuje samotný korunovační akt, obestřený aureolou posvátného místa spjatého s Karlem Velikým, výchovu Karla V. v Mechelen a bohatství Nového světa, jehož dary se pomalu stávaly součástí evropské každodennosti. Karel V. vládl rozsáhlému impériu, nad nímž „slunce nezapadalo“, ale které se potýkalo s mnoha těžko řešitelnými problémy včetně tureckého nebezpečí a reformace. Císař, jenž na přelomu středověku a novověku jako jeden z posledních vládl ze sedla koně, toužil po obnově univerzální Říše v duchu Karla Velikého, ale v jeho době už to byl nerealizovatelný sen. Celoživotním bojem unavený „pán světa“ se ve svých 55 letech vzdal trůnu a uchýlil se do ticha jednoho ze španělských klášterů. Kurátoři výstavy se snaží představit Karlův život a dynamickou dobu počátku 16. století ve vší její pestrosti i složitosti.
Po prohlídce výstav odpoledne individuální volno – zájemci si mohou samostatně prohlédnout ještě třetí expozici, kterou pod názvem Bon voyage! Cestování v současném umění nabídne cášské Ludwig Forum For International Art. Noc v hotelu v Cáchách.

V neděli 1. listopadu cesta do Prahy. Po cestě zastávka v městečku INGELHEIM, kde navštívíme pozůstatky císařské falce Karla Velikého, kdysi jednoho z nejdůležitějších a zároveň nejhonosnějších mocenských center karolinské říše. Monumentální komplex budov ovlivněný římskou architekturou vznikl na přelomu 8. a 9. století, a i později sloužil jako rezidence římských králů a císařů.
Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 22.00 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 5340 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů katedrál, Klubu přátel Academia a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 5580 Kč.
Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 2x ubytování se snídaní v centru Cách (pokoj pro dvě osoby s WC a koupelnou), příplatek za jednolůžkový pokoj činí 1650 Kč, výklad historika umění, osobní audio-guide systém, kompletní zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu za příplatek 290 Kč. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (cca 22 Eur).