Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., specialista v oboru výtvarného umění a kulturní historie 16.–19. století.
Každá epocha zanechala v dějinách Jordánska své jedinečné stopy. Vedle míst spojených se starozákonními a novozákonními příběhy se zde setkáváme s jedinečnými památkami antiky (Jerash, Ammán a zejména Petra), raného křesťanství (Madaba), křižácké epochy (Karak, Montreal) a samozřejmě islámské arabské kultury. Jedinečným dojmem působí na návštěvníky spojení monumentální architektury a přírodního prostředí, charakterizovaného nejen skalami a pískem, ale v údolí Jordánu též rozlehlými palmovými háji.

Někdejší země biblických Kananejců a Amorejců je na západě ohraničena Mrtvým mořem a řekou Jordánem, zatímco dále na východ se rozkládá nekonečná arabská poušť a na jihu její břehy omývá Rudé moře. Přestože dnešní Hášimovské království Jordánsko, jak zní oficiální název státu, oficiálně vzniklo až v roce 1950, dějiny této oblasti jsou nesmírně dlouhé a bohaté.
Po semitských kmenech známých ze Starého Zákona zde vládli Féničané, jež vystřídali řečtí Ptolemaiovci a Seleukovci, Nabatejci a posléze Římané. Rozdělením starověké římské říše připadla historická Palestina včetně dnešního Jordánska pod panství Byzance, které dodnes připomínají četné ortodoxní chrámy a kláštery. V sedmém století se celé oblasti zmocnili Arabové, které po dalších třech stoletích vystřídali seldžučtí Turci. Proti nim směřovali své výpravy křižáci, kteří na určitou dobu ovládli i zemi na východ od Jordánu a zbudovali si zde mohutné gotické hrady. V raném novověku se stala Palestina součástí obrovské Osmanské říše, na jejíchž troskách po roce 1918 vznikly z vůle evropských mocností nové arabské státy.

Program zájezdu:

V sobotu 23. října: Sraz účastníků ve 13.15 hodin v odletové hale Letiště Václava Havla (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J), pravidelná linka Turkisch Airlines přes Istanbul. Plánovaný přílet do Ammánu ve 23.05 hod, ubytování, nocleh.

Neděle 24. října: Ammán a Jerash
Po snídani prohlídka starého města AMMÁNU. Hornatá oblast dnešní jordánské metropole byla osídlena již v době kamenné, v 10. století př. n. l. dobyli město zvané tehdy Rabbath Ammon na Amonitech izraelští králové Saul a David. V helénistické epoše je nechal přebudovat egyptský vládce Ptolemaios II. a nazval je Philadelphia. Z římské epochy se dodnes částečně dochovalo monumentální divadlo. Městu vévodí majestátní citadela (Qalat) se zbytky staveb z antické a rané islámské doby. Pod pahorkem se rozkládá hlučná obchodní čtvrť s nefalšovaným orientálním koloritem. Nad tržištěm se tyčí Husseinova mešita se dvěma okrouhlými minarety zbudovaná nad zbytky islámské svatyně z 10. století.
Odjezd do města JERASH. Prohlídka někdejšího antického města Gerasy, nejlépe zachované památky svého druhu na Blízkém Východě. Město bylo založeno ve 4. století př. n. l. a vrcholného rozkvětu dosáhlo za vlády římských císařů. Jeho věhlas a výstavnost dodnes připomínají zbytky římského fóra lemovaného velkolepým sloupořadím, hypodromu, dvou divadel a dvou lázní, chrámového komplexu zasvěceného bohyni Artemidě a četných dalších veřejných budov. Pozdější dějiny místa připomínají dochované byzantské kostely (sv. Damiana, Genesia, Petra a Pavla, Prokopa aj.) a rovněž synagoga. Návrat do Ammánu. Večeře a nocleh.

Pondělí 25. října: Madaba, hora Nebo a hrad Karak
Po snídani prohlídka města MADABY. Zdejší řecký ortodoxní kostel sv. Jiří chová nádherné byzantské mozaiky ze 6. století včetně slavné (a často reprodukované) mapy Palestiny s vyobrazením Jeruzaléma.
Hora NEBO je známá ze Starého Zákona jako vrch, na nějž vystoupil Mojžíš, aby před svou smrtí zhlédl zaslíbenou zemi, do níž mu nebylo dáno vstoupit. Z vrcholu je skutečně možno vidět údolí Jordánu, Mrtvé moře a za jasných dnů (cestovní kancelář negarantuje) i zlatou kupoli Skalního dómu v Jeruzalémě. Na úpatí hory se nalézají byzantské kostely a trosky kláštera Syagha.
Rozsáhlý hrad KARAK vybudovali křižáci ve 12. století. Jde o velmi dobře zachovaný pevnostní komplex s masivním bergfrídem, strážní věží, kaplí, rytířskými sály a stájemi. Odjezd do Petry. Večeře a nocleh.

Úterý 26. října: Petra
Po snídani celodenní program ve městě PETRA. Jde o nejnavštěvovanější památku Jordánska a zřejmě nejmalebnější pouštní ruiny na světě, jejichž unikátní charakter určuje kombinace monumentálních skalních architektur a načervenalých skal. Většina dochovaných staveb pochází z prvních století před naším letopočtem a po něm, kdy město ležící na důležité křižovatce karavanních cest zažívalo svůj vrcholný rozkvět pod vládou nabatejských králů. Vstup do vlastního komplexu střeží tzv. Pokladnice (al-Chazne), ve skutečnosti hrobka, jejíž průčelí v sobě kombinuje prvky klasického antického a orientálního tvarosloví (stavba je známá mj. z hollywoodského filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava). Další okázalé hroby byly vytesány do stěny přilehlého skalního výběžku, pod nímž leží zbytky někdejšího divadla. Západně odtud se nalézá centrum vlastního města s troskami paláců, chrámů, lázní, triumfálního oblouku a nymfea. Na jih od divadla se rozkládá vyvýšený Posvátný okrsek, jemuž vévodí Akropole s tzv. kolumbáriem, zbytky edomské osady a umělecky bohatě zdobenou Hadí hrobkou. Dále k severozápadu je možno podniknout poměrně náročný výstup k tzv. Klášteru (ad-Dér), původně hrobce krále Obody I. z 1. století př. n. l. Odtud se otevírá velkolepý pohled do Wadi Araba, prolákliny táhnoucí se v délce 160 km od Mrtvého k Rudému moři.
Odjezd do Wadi-Rum. Večeře a nocleh.

Středa 27. října: Wadi Rum
Po snídani dvouhodinový výlet v safari džípech po pouštním údolí WADI-RUM. Jde o někdejší mořské dno, kde z písku vyrůstají bizarní načervenalé a černé skalní útvary. Dodnes zde stojí Beduínská pevnost, kterou vybudoval proslulý anglický plukovník T. E. Lawrence jako základnu svých arabských jízdních oddílů (Desert Camel Corps), s nimiž podnikal za první světové války odvážné nájezdy na turecká postavení. Odjezd směr Mrtvé moře. Večeře a nocleh.

Čtvrtek 28. října: Mrtvé moře a Jordán
Po snídani půldenní koupání v Mrtvém moři. Po obědě návštěva břehu řeky Jordánu na místě tradičně považovaném za dějiště křtu Ježíše Krista. Večeře a nocleh.

Pátek 29. října: Mrtvé moře a hrad Montreal
Po snídani půldenní koupání v Mrtvém moři. Po obědě návštěva Shaubaku s malebnými zbytky hradu Montreal, vybudovaného za křižáckého jeruzalémského krále Balduina I. v roce 1115. Pevnost dobyl roku 1189 sultán Saladin, ale ve 14. století ji obnovili mamlúčtí vládci.
Večeře a nocleh.

Sobota 30. října: V ranních hodinách transfer na letiště v Ammánu a odlet do Prahy přes Istanbul. Předpokládaný přílet do Prahy ve 14.25 hod.

Orientační cena 32 980 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu Academia a cena 33 870 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje letenku včetně tax do Ammánu a zpět (pravidelná linka letecké společnosti Turkisch Airlines), letenka zahrnuje 1 zavazadlo na odbavení do nákladového prostoru do 30kg, jedno příruční zavazadlo do 8kg nepřesahující rozměry 56 x 45 x 25 cm, odbavení na odbavovací přepážce a základní studené nápoje během letu; veškeré náklady spojené s autobusovou přepravou v Jordánsku, místního průvodce, který bude cestovat společně se skupinou rovnou z Prahy, 2x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Ammánu s polopenzí, 1x ubytování s polopenzí ve tříhvězdičkovém hotelu v Petře, 4x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu s polopenzí u Mrtvého moře (pokoj pro 2 osoby s koupelnou a WC); dále je v ceně zahrnuto jordánské vízum, zdravotní a cestovní pojištění; pojištění storna zájezdu lze sjednat za příplatek 550 Kč; osobní audio-guide systém a výklad historika umění. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (doporučená částka včetně osobní útraty je 200 USD). Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 5200 Kč. Cena nezahrnuje částku za místní MHD a místní taxy. Částku na spropitné za služby 30 USD – vybere průvodce na srazu na letišti.