Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., specialista v oboru výtvarného umění a kulturní historie 16.-19. století.

Neapol není pouhým řadovým italským přístavním městem. Neapol byla po staletí městem královským, což je na ní patrné dodnes. Založili a jméno jí dali Řekové, po nichž přišli Římané, Normané, francouzští Anjouovci a španělští Aragonci. Vládli zde Bourboni, Habsburkové i Napoleonův maršál. Každá z těchto epoch se nesmazatelně vtiskla do tváře města.
Neapol ohromí návštěvníka monumentalitou francouzské gotiky, mystickou notou dramatického španělského baroka i velkorysostí a racionalitou klasicistního urbanismu. Zdejší kostely skrývají ve svých zdech díla nejčistší toskánské renesance. Sestoupíme-li pod dlažbu dnešního města, nalezneme tam nepřeberné množství připomínek antické minulosti.
Neapol se pyšní jedinečnou polohou na terasách a návrších podél mořského zálivu a její přirozenou dominantu od počátku tvoří stále aktivní sopka Vesuv, která několikrát v dějinách prokázala svou ničivou sílu.
Město je na jedné straně sídlem světoznámých muzeí, která shromažďují úžasné umělecké poklady, na straně druhé je ale i místem prudkých kontrastů. Okázalé rezidenční čtvrti a výstavné bulváry se rozkládají doslova v sousedství „bassi“, přeplněných chudinských brlohů. Špatná údržba, zločinnost a korupce jsou tu patrné na každém kroku. Proto má Neapol i zarputilé odpůrce, kteří po staletí poukazují na její zanedbanost, špínu, hlučnost a podivné mravy místních obyvatel. Ti, které si město naopak získalo, zde naopak nalézají specifické kouzlo, jaké nemá žádné jiné město v Itálii a ani na světě.

Program zájezdu:

V pondělí 16. listopadu odlet z Prahy. Sraz účastníků v 10:00 hodin v odletové hale Letiště Václava Havla, Terminál Sever II, přílet do Říma na letiště Fiumicino ve 14:05 hod, doprava autobusem do Neapole, ubytování, v podvečer pro zájemce orientační procházka centrem města.

V úterý 17. listopadu prohlídka hlavních neapolských pamětihodností soustředěných v městském centru. Katedrála se pyšní nádhernou barokní kaplí, v níž je uložena krev sv. Januaria, patrona města. Součástí komplexu je starokřesťanská bazilika Santa Restituta z doby císaře Konstantina (324 n. l.) s baptisteriem a pozoruhodnými mozaikami. Z časů anjouovské vlády pochází velký gotický chrám San Lorenzo Maggiore, pod nímž lze sestoupit do prostoru někdejšího římského fóra a starší řecké agory. Aragonští vládci Neapole jsou pohřbeni ve středověké klášterní bazilice San Domenico Maggiore, která vévodí rušnému náměstí. V blízkosti se nalézá jedna z nejpozoruhodnějších kreací italského pozdního baroka, Cappella Sansevero. Nevelký interiér pohřební kaple rodu De Sangro překypuje malířskou a sochařskou výzdobou nabitou symbolickými významy. Největšího věhlasu si získaly naturalistické mramorové sochy Francesca Queiroly, Antonia Corradiniho a Giuseppa Sanmartina.
Obrovský barokní jezuitský chrám Gesù Nuovo vznikl v 18. století podle projektu architekta Cosima Fanzagy, který tu zanechal i svá sochařská díla. Interiéru vévodí slavná freska Francesca Solimeny s raffaelovským námětem Vyhnání Heliodora z chrámu (1725). Blízký kostel Santa Chiara, gotická bazilika z první poloviny 14. století, zdobí nejvýznamnější památky gotické plastiky na jihu Itálie. Proslulý náhrobek krále Roberta z Anjou je dílem Tina da Camaino, jenž spolu se svou dílnou vytvořil i funerální památníky krále Karla Kalabrijského a jeho ženy Marie z Valois. Robert z Anjou pozval do Neapole nejslavnějšího malíře své doby, Giotta da Bondone, z jehož fresek v kostele Santa Chiara a pevnosti Castel Nuovo se však zachovaly pouhé fragmenty. K chrámu přiléhá ambit, v němž dala královna Marie Amálie Saská v letech 1739–1743 vybudovat Chiostro delle Maioliche, půvabný zahradní parter s pergolami a lavičkami zdobenými malovanými keramickými dlaždicemi. Přilehlé klášterní muzeum zahrnuje i zbytky obrovského komplexu někdejších římských lázní z 1. století n. l.

Ve středu 18. listopadu prohlídka některých pamětihodností v oblasti ulice Via Toledo a Španělské čtvrti, zejména kostela Sant´Anna dei Lombardi s díly florentských renesančních umělců Benedetta da Maiano (oltář Zvěstování Panny Marie) a Giorgia Vasariho (fresky ve Staré sakristii). Zde je umístěna i proslulá terakotová skupina Oplakávání Krista od Guida Mazzoniho (1492).
Museo Nazionale di Capodimonte v někdejším královském paláci nad městem obsahuje jednu z nejvýznamnějších uměleckých sbírek nejen v Itálii, ale vůbec v Evropě. Moderní, logicky uspořádaná expozice zahrnuje několik celků. Prvním jsou historické kolekce rodu Farnese a neapolských Bourbonů s obrazy Tizianovými, Raffaelovými či Masacciovými. Páteř sbírky tvoří základní díla slavných italských renesančních, manýristických a barokních mistrů (Giovanni Bellini, Lorenzo Lotto, Sebastiano del Piombo, Annibale Carracci, Guido Reni) s vynikajícími solitéry z oblasti severských škol (Slepci od Pietera Bruegela st.). Přehled po dějinách Neapolského království nabízejí skvěle instalované královské komnaty, připomínající jako Bourbony, tak i krátké období vlády Napoleonova švagra, maršála Joachima Murata.
Druhé patro paláce nabízí systematickou, věcně a chronologicky uspořádanou expozici věnovanou výtvarné minulosti Neapole. V logickém sledu se zde střídají práce domácích tvůrců s uměleckými „importy“ od 13. do 18. století. Instalaci symbolicky otevírá obraz sv. Ludvíka z Toulouse od Simona Martiniho, po němž následují práce Vasariho a Tiziana objednané pro neapolské kostely. Barokní oddíl sbírky uvozuje sugestivní Caravaggiovo Bičování Krista, na nějž navazuje rozsáhlý soubor obrazů místní školy, jejíž vrcholy tvoří malby Giuseppa da Ribera, Lucy Giordana, Andrey Vaccara a Francesca Solimeny.

Ve čtvrtek 19. listopadu Museo Archeologico Nazionale je muzeum ve věčném pohybu, takže prakticky nikdy nemá návštěvník možnost navštívit všechny jeho expozice, které postupně a pomalu získávají podobu odpovídající současným požadavkům. Přesto je nelze pominout, neboť se jedná zřejmě o nejucelenější sbírku antického římského umění. Hlavním zdrojem akvizic muzea jsou již od 18. století nálezy z Pompejí, Herculanea a dalších kampánských lokalit. Expozice zahrnuje věcně uspořádané soubory starověkých mozaik, fresek, soch a děl uměleckého řemesla, stejně jako předmětů denní potřeby. K vrcholům sbírky náleží slavné nástěnné malby Achilleus a Cheirón a Obětování Ifigénie, mozaika Bitva Alexandra Velikého s Dareiem u Issu z pompejského Casa del Fauno či bronzová socha tančícího Fauna z téhož naleziště. Ukázky erotického umění antiky soustřeďuje Gabinetto Segreto, k jehož návštěvě bylo ještě relativně nedávno zapotřebí zvláštního povolení.
V přízemí muzea je instalována proslulá sbírka rodu Farnese, převezená do Neapole z Říma v 18. století. Jedná se o skvělý soubor římských soch, jemuž vévodí největší dochované antické sousoší, Farneský býk (Potrestání Dirké) z Caracallových lázní a neméně slavná (a vlivná) postava odpočívajícího mytologického siláka známá jako Herkules Farnese. Muzeum dále vystavuje i řadu soch kampánské provenience, mezi nimi půvabnou kopii Polykleitova Doryphora, římskou reprodukci aténského pomníku tyranobijců Harmodia a Aristogeitona a působivý reliéf Orfeus a Euridyka.
Po návštěvě muzea pro zájemce možnost procházky přímořskou částí Neapole. Středověkou pevnost Castel Nuovo zdobí jedno z největších sochařských děl rané renesance, triumfální oblouk s reliéfem (1465/66) zachycujícím vstup Alfonse Aragonského do města v roce 1422. Velkolepý královský palác (Palazzo Reale) stavěl po roce 1600 architekt Domenico Fontana pro španělské vicekrále, jeho dnešní podoba je ale výsledkem řady pozdějších úprav. Součást areálu tvoří i Teatro San Carlo, jeden z nejvýznamnějších evropských operních domů 18. a 19. století. Elegantní ráz „královské čtvrti“ dotváří scénograficky konstruované klasicistní náměstí Piazza del Plebiscito s kulisou chrámu San Francesco di Paola, vybudovaného podle vzoru římského Panteonu. V těsném sousedství leží kdysi mondénní Galleria Umberto I., zasklenou ocelovou konstrukcí krytá nákupní galerie z let 1887–1891. Přímořská komunikace lemovaná palmami a luxusními hotely, která vyrostla po roce 1870 na troskách opěvované rybářské čtvrti Santa Lucia, vede ke středověkému skalnímu hradu Castell dell´Ovo a dále do městského parku, v jehož středu stojí budova akvária (Stazione Zoologica) s proslulými freskami Hanse von Marées (1873).

V pátek 20. listopadu celodenní návštěva Pompejí, římského města, zničeného 24. srpna roku 79 n. l. výbuchem Vesuvu. Prohlídková trasa zahrnuje dosud odkrytou část archeologického areálu včetně oblastí mimo hradby a interiérů vybraných domů. Pompeje nabízejí možnost bezprostředního kontaktu s antickou civilizací v její různorodosti, nadčasovosti i každodennosti.

V sobotu 21. listopadu volný program s možností individuálních výletů na ostrov Capri (v závislosti na počasí), do Herculanea a na Vesuv, případně do Pozzuoli (tyto výlety neorganizuje cestovní kancelář). Pro zájemce organizovaná návštěva pahorku Vomero s kartouzou Certosa di San Martino. Výstavný barokní areál zdobený obrazy Lucy Giordana a Giuseppa da Ribera slouží jako sídlo městského muzea, jehož expozice jsou věnovány např. vývoji výtvarného umění a neapolským vedutám, výrobě tradičních jesliček (presepe) a námořní plavbě. Z teras kartouzy se otevírají jedinečné pohledy na Vesuv a na mořské pobřeží s Vesuvem v pozadí.

V neděli 22. listopadu celodenní návštěva Paesta, kdysi řeckého města Poseidonie, založeného v 7. stol. př. n. l. kolonisty ze Sybaridy. Dominantu archeologického areálu, rozkládajícího se v okolí někdejší agory a pozdějšího římského amfiteátru, představují tři jedinečně zachovalé dórské chrámy: Héřin (tzv. Bazilika, ca 550 př. n. l.), Athénin (520/500 př. n. l.) a Poseidonův (470/450 př. n. l.). Přilehlé muzeum vystavuje mj. archaické metopy z chrámu Hery Argivy s náměty činů Herkulových. Mezi dalšími exponáty vynikají malované vázy, a především řecké náhrobní malby (proslulý „Potápěč“ datovaný do let 480/470 př. n. l.).
Podle času, nálady a počasí možnost krátkého koupání v Tyrhénském moři.

V pondělí 23. listopadu odjezd autobusem z hotelu na římské letiště Fiumicino, odlet do Prahy. Předpokládaný přílet do Prahy v 16.45 hodin.

Cena pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů, Klubu přátel GHMP a Klubu Academia činí 22 890 Kč za osobu, pro ostatní zájemce 23 960 Kč, zahrnuje letenku, včetně letištních tax (pravidelná linka ČSA do Říma, 7x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Neapoli (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), autobusový transfer z letiště do hotelu v Neapoli a zpět, autobusový výlet do PAESTA a do POMPEJÍ (včetně cesty cca 8 hodinový výlet), kompletní zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu za příplatek 550 Kč a výklad historika umění a osobní audio guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 80 Eur). Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 8 960 Kč. Cena nezahrnuje částku za místní MHD a místní taxy. Částku na spropitné za služby 20 Eur – vybere průvodce na srazu na letišti.