Program koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička se specializací na dějiny středověku, historickou tradici a česko-rakouské vztahy.

Tranzitní region dnešního rakouského Tyrolska je kontinuálně osídlen od mladší doby kamenné. Své stopy zde zanechali Ilyrové, Keltové i Římané, kteří využili Brennerský průsmyk jako spojnici na obchodní stezce směřující z Verony přes Oenipons (Innsbruck) a jeho vojenskou pevnost Veldidenu (Wilten) do Řezna. Po pádu antického Říma ovládli zdejší oblast Bavoři, přičemž církevně byla spravována z Brixenu. Samostatné Tyrolské hrabství vzniklo ve 12. století, kam sahají i kořeny Innsbrucku jako městské osady s tržním právem. Dějiny Tyrolska byly vzhledem k jeho hraniční poloze vždy dramatické. O území s lukrativními alpskými přechody se přetahovaly mocné evropské dynastie. Kromě Wittelsbachů, kteří vládli Bavorsku, se o ně zajímali Lucemburkové i Habsburkové. Právě oni získali Tyrolsko v roce 1363 do trvalého držení. Pod jejich vládou se bohatý, ale stále provinční Innsbruck postupně proměnil v císařskou rezidenci. Město s nesmírným ekonomickým i kulturním potenciálem se na přelomu 15. a 16. století stalo skutečnou metropolí habsburského Tyrolska.

Program zájezdu:

V pátek 11. září odjezd z Prahy v 6.00 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č. 7. Po cestě návštěva goticko-renesančního hradu TRATZBERG, jehož historie sahá až do 13. století. Hrad, který dnes vlastní rodina von Enzenberg, sloužil na přelomu 15. a 16. století císaři Maxmiliánovi I. jako lovecká rezidence. Nádherně dekorované fasády, hlavní sál se slavným malovaným rodokmenem Habsburků a zčásti původní, bohatě vyřezávaný mobiliář nás přenesou do období renesance. Reprezentační místnosti hradu patří k jedinečným ukázkám luxusní rezidence své doby. Později odpoledne přesun do Innsbrucku. V podvečer ubytování v Innsbrucku ve čtyřhvězdičkovém hotelu a procházka centrem města.

V sobotu 12. září ráno návštěva barokního chrámu Panny Marie v premonstrátském klášteru WILTEN, založeném již ve 12. století na místě někdejší římské vojenské pevnosti. Poté prohlídka města SCHWAZ. Významné hornické město, které zažilo dobu největšího rozkvětu na přelomu 15. a 16. století, bylo jedním z center ekonomického impéria rodu Fuggerů. Město pod vedením Jacoba Fuggera, zvaného Bohatý, profitovalo z obchodu s mědí a stříbrem. Navštívíme farní kostel Panny Marie, působivou ukázku monumentálního pozdně gotického halového prostoru, a blízký františkánský klášter se zachovanými nástěnnými malbami v křížové chodbě.
Po obědě prohlídka historického centra města a jeho památek. Mauzoleum Maxmiliána I. ve Dvorním kostele (Hofkirche) patří k unikátním dílům evropského sochařství. Projekt hrobky zadal císař Maximilián I. ještě za svého života a původně byl zamýšlen pro kapli sv. Jiří na hradě ve Wiener Neustadt. Nedokončeného návrhu se později ujal císařův vnuk Ferdinand I., jenž přenesl slavnostní hrobku do Innsbrucku a umístil ji jako kenotaf ve Dvorním kostele, postaveném speciálně pro tento účel. Náhrobek obklopený postavami předků a členů císařovy rodiny je odkazem na dobu, kdy se Habsburkové rodově spojili s burgundskými vévody. Nedaleký barokní Dóm sv. Jakuba navrhl architekt Johann Jakob Herkomer. Pěkná fresková a sochařská výzdoba je dílem mnichovských bratří Cosmy Damiana a Egida Quirina Asamů, ale skutečný poklad se skrývá na hlavním oltáři. Je jím půvabný obraz Panny Marie od Lucase Cranacha staršího. K neméně zajímavým památkám v centru města patří Zlatá stříška, slavnostní arkýř, vybudovaný pro císaře Maxmiliána I. V podvečer individuální volno.

V neděli 13. září dopoledne renesanční hrad AMBRAS. Luxusní rezidenci nad Innsbruckem vybudoval v její renesanční podobě arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský. Druhorozeného syna císaře Ferdinanda I. fascinovala rytířská kultura a zbraně i jemně propracované produkty uměleckého řemesla. Část jeho proslulých sbírek uvidíme v původních prostorách, které k tomu byly určené. Navštívíme skvěle vybavenou renesanční zbrojnici a kabinet kuriozit s portréty Jana Žižky či valašského knížete Vlada III. V Horním hradě pak reprezentační Španělský sál a obytné místnosti, v nichž je mimo jiné vystavena habsburská portrétní galerie s díly od Tiziana či Arcimbolda.
Odpoledne odjezd do Prahy. Po cestě budeme mít možnost obdivovat krásy alpské krajiny i mohutné hrady, které strážily zemskou stezku mezi Brixenem a Řeznem (např. Kufstein). Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 23.00 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 5 380 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu Academia a Klubu přátel Stavitelů katedrál, pro ostatní zájemce 5 560 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 2x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Innsbrucku (pokoj pro dvě osoby s koupelnou a WC), zdravotní a cestovní pojištění, audio-guide systém a odborný výklad. Za příplatek 290 Kč lze sjednat pojištění storna zájezdu, příplatek za jednolůžkový pokoj činí 930 Kč. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje cca 22 Eur).