Slezsko je země pro nás geograficky blízká a přitom vzdálená. Po pět staletí přitom patřila rozsáhlá oblast mezi českými pohraničními horami a řekou Odrou k celku zemí Svatováclavské koruny.

Slezští umělci působili v Čechách a na Moravě, Vratislav byla vedle Prahy jediným opravdovým „velkoměstem“ středověku a raného novověku v českých zemích a mocné cisterciácké kláštery na severní straně Orlických hor a Krkonoš udržovaly intenzivní kontakty s opatstvími v Čechách a na Moravě. Bohužel, Slezsko bylo také častěji nežli Čechy postiženo válečnými ztrátami a ničením uměleckých památek. Přesto zůstaly na jeho území zachovány gotické chrámy o rozměrech francouzských katedrál, opevněná středověká města, dřevěné evangelické kostely pro tisíce věřících a nádherné klášterní komplexy citlivě zasazené do půvabné krajiny. Bez poznání slezských památek nelze v úplnosti porozumět vývoji umění v Čechách a na Moravě. Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., spoluautor knihy Florencie: město umělců, velmožů, světců a tyranů a specialista v oboru výtvarného umění a kulturní historie 16.-19. století, který bude zároveň lektorem zájezdu.

Program zájezdu:

V pátek 20. dubna odjezd z Prahy v 6.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č.7.

Bierutowice: Kostel Wang, bohatě vyřezávaný norský dřevěný kostel původem ze 13. století, přenesený na současné místo z iniciativy pruského krále Bedřicha Viléma I. a znovu postavený v letech 1842–1844.

Svídnice (Świdnica): Někdejší sídlo knížectví a bohaté obchodní centrum, odkud pocházela i jedna z manželek Karla IV., Anna Svídnická. Z historických památek se dochovala výstavná radnice a městský kostel sv. Stanislava a sv. Václava, mohutná gotická bazilika s převážně barokním vnitřním zařízením (sochy Georga Leonharda Webera). Mimo historické centrum stojí evangelický kostel Nejsvětější Trojice (1656/57), největší ze tří dochovaných „kostelů míru“, jejichž stavbu povoloval slezským evangelíkům vestfálský mír z roku 1648. Budova je vybudována jako hrázděná dřevěná konstrukce. Kostel mohl pojmout až 7500 věřících.

Příjezd do Vratislavi, zde nocleh ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru města.
Dle časových možností pěší prohlídka Vratislavi zahrnující historické centrum kolem radnice (Rynek) a kostela sv. Alžběty, případně historický kompex budov na nábřeží Odry (stará univerzita – Aula Leopoldina, Ossolineum) a katedrálu sv. Jana Křtitele s mnoha uměleckými památkami, mimo jiné sochami F. M. Brokofa a Adriaena de Vries.

V sobotu 21. dubna: Lubuš (Lubiąż): Nejstarší cisterciácký klášter ve Slezsku (založen 1175), působiště největšího slezského barokního malíře, Michaela Willmanna. Areálu dominuje 225 m široké barokní průčelí (1681–1720), do něhož je zakomponován gotický chrám z let 1307–1340. Z původních interiérů lze shlédnout restaurovaný Knížecí sál, jehož výzdoba oslavuje habsburské císaře, a někdejší knihovnu s impozantní nástropní malbou Kristiána Filipa Bentuma.

Třebnice (Trzebnica): Klášter cisterciaček spojený s působením sv. Hedviky, patronky Slezska, která je zde pohřbena. Románská bazilika s významnými středověkými sochařskými díly prošla v 17. století barokními úpravami.

V neděli 22. dubna: Břeh (Brzeg): Někdejší knížecí rezidence; z památek se dochovaly, respektive byly obnoveny radnice a pozdně gotická bazilika sv. Mikuláše se středověkými nástěnnými malbami spolu s barokním kostelem sv. Kříže. Nejvýznamnějším uměleckým dílem je renesanční fasáda zámku zdobená sochami lehnicko-břežských piastovských knížat, dílo severoitalských umělců.

Varta (Bardo): Poutní místo na řece Nise severně od Kladska, kdysi cíl zbožných poutí ze Slezska i z Čech. V barokní bazilice z let 1686–1704 je uložena slavná milostná socha P. Marie, o níž psal Bohuslav Balbín v díle Diva Vartensis.

Vambeřice (Wambierzyce): „Slezský Jeruzalém“, nejslavnější kladské poutní místo známé též z české literatury. Velkolepá barokní bazilika s milostnou soškou P. Marie vévodí rozsáhlému areálu, který je koncipován jako „kopie“ biblického Jeruzaléma se zdůrazněnými pašijovými zastaveními. Poutní komplex zahrnuje asi stovku kaplí a dvanáct bran; jeho nejvyšším bodem je vrch Kalvárie. Příjezd do Prahy kolem22.40 hodin, dle průjezdnosti silnic.

Cena: 4240 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů katedrál, Klubu přátel Academia a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 4540 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 2x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Vratislavy (pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou – příplatek za jednolůžkový pokoj činí 740 Kč), výklad historika, osobní audio systém, kompletní zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu za příplatek 290 Kč. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků – cca 70 PLN.