Průvodkyní zájezdu bude PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička se specializací na dějiny středověku a historickou tradici.

Svérázný region na pomezí Čech, Polska a Saska byl od raného středověku křižovatkou kulturních a politických vlivů. Území ležící severně od Lužických hor je s českými dějinami intenzivně provázáno již od nejstarších dob. Tzv. Záhvozd, jehož centrem se ve 13. století stala Přemyslem Otakarem II. založená Žitava, se později stal součástí Horní Lužice, o jejíž zisk čeští panovníci dlouhodobě usilovali. Trvale se jim to podařilo za Lucemburků na počátku 14. století. Své stopy v Horní Lužici zanechala řada českých králů a královen i šlechtické rody, zejména Ronovci. Při naší pouti navštívíme města Žitava (včetně expozic slavných postních pláten), Budyšín a Zhořelec, Karlem IV. vybudované hrady Karlsfried a Oybin (Ojvín) a klášter cisterciaček Marienthal, který založila manželka Václava I. Kunhuta Štaufská.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 7. září v 7.00 hod od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č.7.

V sobotu 7. září Karlsfried – Karel IV. dal v roce 1357 k ochraně Žitavské stezky a k výběru cla za její užívání vybudovat hrad Karlsfried, který měl panovníkovu roli připomínat i svým pojmenováním. Stavbou hradu byl pověřen purkrabí na Bezdězu Oldřich Tista z Libštejna. Z pevnosti se dodnes zachovaly pozůstatky vstupní věže a nevelkého paláce s hranolovou bergfritovou věží.

Oybin – Strmá skála, která ční do výše přes 500 metrů, lákala svou nedostupností rod Ronovců, který zde v polovině 13. století vybudoval hrad. Pevnost později přešla do majetku českých králů, kteří jí věnovali mimořádnou pozornost. Hrad se po nákladné přestavbě stal rezidencí Karla IV., jenž zde založil klášter řádu celestýnů. Kostel s klášterem byly dokončeny v roce 1384. Jako pevnost hrad sloužil až do 16. století, kdy ho vykoupilo město Žitava. V roce 1577 po úderu blesku vyhořel konventní chrám a další škody přinesl skalní sesuv v roce 1681. Hradní ruinu pak rozebírali obyvatelé okolní osady na stavební materiál. Romantická zřícenina s dochovanou císařskou oratoří znovu ožila v 19. století, kdy se stala předmětem turistického zájmu, který trvá dodnes.

Žitava – Město, jež založil Přemysl Otakar II., se těšilo rovněž přízni Karla IV. Historické centrum zdobí krásné renesanční a barokní kašny, hlavní městský chrám Johanniskirche (uvnitř se nachází kopie sochy Krista od Bertela Thorvaldsena) či důkaz dřívější ekonomické prosperity města – původně renesanční solnice, která byla postavena na místě někdejšího paláce Karla IV. Nejvýznamnější památky však najdeme v bývalém minoritském klášteře (dnes městské muzeum) a v původně gotickém Kreuzkirche. Jsou to úchvatná postní plátna (z 15. a 16. století), která patří k památkám evropského významu.

Marienthal – Klášter cisterciaček založený roku 1234 Kunhutou Štaufskou a jejím manželem, českým králem Václavem I. Císař Karel IV. v roce 1357 potvrdil privilegia kláštera zlatou bulou a prohlásil se jeho ochráncem. Klášter je dochován v podobě, kterou získal v období baroka.

Poté cesta do hotelu přímo v historickém centru Budyšína, ubytování a individuální volno.

V neděli 8. září Budyšín – Město plné věží, malebně položené nad obloukem řeky Sprévy, je významným centrem lužickosrbské kultury, která dodnes udržuje čilé styky s českým prostředím. Budyšínsko bylo v českých rukách krátce již v 11. století, na delší dobu pak od 12.  do 13. století a s přestávkami znovu od lucemburské éry. Na hradě Ortenburg, který je jednou z dominant starého města, sídlili za Lucemburků jimi ustanovení zemští fojtové. Dnešní podoba hradu pochází z doby Matyáše Korvína, který jej nákladně přestavěl a dal vyzdobit triumfální branou s pozoruhodnou reliéfní výzdobou. V sousedství hradu dnes sídlí Srbské muzeum, v jehož budově se skrývá slavná srbská knihovna, a srbské divadlo. Historické centrum nabízí řadu dalších zajímavých památek. Projdeme se kolem hradebního pásu s několika dochovanými věžemi, navštívíme ruiny kostela sv. Mikuláše, odkud se nabízí úchvatná vyhlídka na hrad, poté kolem hradu přejdeme na druhou stranu města ke kostelu sv. Michala a ke Staré vodárenské věži s dochovaným mechanismem na čerpání vody a samozřejmě neopomeneme ani majestátní gotický dóm sv. Petra.

Zhořelec/Görlitz –  Slovanské stopy lze nalézt i v největším a nejbohatším městě Horní Lužice. Samotný název města odkazuje na prastarou slovanskou osadu, která se zde nacházela dlouho před vznikem města. Výhodně položený ostroh nad Lužickou Nisou byl ovšem osídlen již v pravěku. Prohlídku města, které bylo ve středověku jedním z nejvýznamnějších hornolužických obchodních center, těšilo se přízni Karla IV. a stalo se rezidencí jeho syna Jana Zhořeleckého, zahájíme u krásného pozdně gotického Frauenkirche, který byl postaven za vlády Matyáše Korvína. Poté se vydáme kolem sochařsky náročně dekorované Frauenturm (Věž Panny Marie), obranné věže někdejší jižní brány, do malebného historického centra, které skrývá řadu působivých památek. Původně gotický kostel Nejsvětější Trojice s klášterem minoritů, několik renesančních a barokních domů a paláců (nejvýznamnější je renesanční Schönhof), goticko-renesanční radnici s elegantním erbem krále Matyáše a monumentální hlavní městský chrám sv. Petra a Pavla s krásným pozdně románským západním portálem. Dochovaly se rovněž prvky městského opevnění, mimo jiné mohutný rondel (okrouhlá bašta) z 15. století.

Návrat do Prahy cca ve 22 hodin.

Cena 3190 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 3280 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 1x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu přímo v historickém centru Budyšína (pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou; příplatek za jednolůžkový pokoj činí 740 Kč), odborný výklad, kompletní zdravotní a cestovní pojištění a osobní audio-guide systém. Pojištění storna zájezdu je možné sjednat za příplatek 290 Kč za osobu. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 18 Eur). V ceně není zahrnuta městská taxa.