Pokračování oblíbené série výletů do klášterů v Bavorsku pokračuje v prostoru vymezeném dolním tokem Isary a tokem Dunaje.

První zastávkou bude benediktýnská klášter v Rohru, kde se nachází jedinečné dílo mnichovských dekoratérů, bratří Asamů. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je výsledkem barokní přestavby, kterou provedli v 18. století předchozí uživatelé kláštera z řádu Augustiniánů. Hlavní oltář je koncipován jako tzv. svaté divadlo, zobrazující Nanebevzetí Panny Marie. Interiér kostela je i ukázkou štukatérského a malířského umění. Klášter se stal po druhé světové válce útočištěm Benediktinů z Broumova a posléze i opata Břevnovského kláštera.
Také v údolí Isary se nacházejí další zajímavé památky. K nim patří kostel sv. Kastula v Moosburgu, kde se nachází velký oltář od Hanse Leinbergera, zhotovený kolem roku 1514.
Dalším místem, kde se nacházejí jedinečné církevní památky je město Landshut, sídlo dolnobavorských vévodů. Rozvoj města v 15- 16. století dokládá farní kostel sv. Martina se síťovou klenbou z roku 1459 a údajně s nejvyšší kostelní věží v Bavorsku. Na středověký ráz města navazuje Městská rezidence, která je jedním z prvních děl renesance v německy mluvících zemích. Předlohou pro její stavbu byl mantovský Palazzo del Té spojený s tvorbou G. Romana. Středem paláce je Italský sál, známý z mnoha učebnic architektury.
Klášter v Metten patří mezi nejstarší Benediktinské kláštery v Bavorsku, datum jeho založení je kladeno do roku 766. Dnešní podoba kláštera je výsledkem přestaveb v době barokní, kdy se kromě kostela sv. Michaela staví nová barokní knihovna a barokní slavnostní sál.
Straubing je město na břehu Dunaje, procházela jím stará obchodní stezka procházející až do Prahy. Město má velmi zajímavý cihelný trojlodní kostel sv. Jakuba z let 1400 – 1590 zaklenutý křížovou klenbou. V kostele je řada kaplí souvisejících s městskými cechy a jsou zde dochovány vitráže z poloviny 15. století a dobový mobiliář. Ve městě jsou i další kostel jako například kostel Uršulinek s rokokovou výzdobou a monumentálním hlavním oltářem.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 22. června v 7.00 hod od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č.7, cesta přes Řezno do kláštera v Rohru, zde prohlídka kostela a jeho vybavení, odjezd do Moosburgu a prohlídka kostela sv. Kastula a po prohlídce odjezd do Landshutu. Prohlídka kostela sv. Jakuba a města, ukončená prohlídkou Městské rezidence a popřípadě i hradu Trausnitz s palácem a středověkou věží. Nocleh v hotelu v Landshutu.

V neděli 23. června v 9.00 hod odjezd z Landshutu a cesta do kláštera v Metten, zde prohlídka kostela sv. Michaela a posléze prohlídka knihovny a slavnostního sálu, prohlídka areálu kláštera. Odjezd do Straubingu a zde prohlídka památek v centru města, včetně prohlídky kostelů. V 16.00 hod odjezd údolím Dunaje směrem na Řezno a odtud po dálnici do Prahy, přepokládaný příjezd do Prahy kolem 22.00 hod, dle průjezdnosti silnic.

Cena 3450 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 3860 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 1x ubytování se snídaní v hotelu v Landshutu s WC a koupelnou (příplatek za jednolůžkový pokoj činí 620 Kč), výklad historika umění, osobní audio systém, kompletní zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu za příplatek 290 Kč. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků-cca 22 Eur. V ceně není zahrnuta městská taxa.